Metawiedza i evidence-based training?

Dlaczego warto przygotowywać trening oparty na naukowych doświadczeniach? 

Źródła wiedzy, z których czerpię trener piłki nożnej mogą być różne. Stwierdzenie to, odnosi się nie tylko do źródeł rozumianych jako książki czy fachowe publikacje, lecz także do sfery przekonań i wartości każdego człowieka. Podsumowując można generalizować, że „źródłem”  z którego tworzymy praktyczne rozwiązania na boisku mogą być:

I. Zewnętrzne źródła wiedzy Trenera:
– publikacje branżowe np.: książki, artykuły, filmy edukacyjne.
– opinie autorytetów np.: trenerów, edukatorów, zawodników.
– rzetelne publikacje naukowe np.: badania, przeglądy, studia pilotażowe, eksperymenty pedagogiczne.
oraz najważniesze…
– efekty pracy trenera (krótko, śrdenio i długoterminowe)
– wytyczne i zasady pracy organizacji (klubu).
II. Wewnętrzne źródła wiedzy Trenera:
– doświadczenie zawodnicze bądź ze związane ze sportem (ogólnie).
– przekonania i stereotypy.

Pojęcie wiedzy oraz  zarzadzania wiedzą jest bardzo rozległym obszarem, obejmującym interdyscyplinarne gałęzie nauki. Warto znać, jak i rozumieć te zależności, nie mniej nasze środkowisko jasno podkresla za Arystotelesem  że najważniejsza jest wiedza praktyczna„. W mojej opinii najwazniejsza jest jednak tzw. metawiedza. Jan Łompeś (2007) określa ją jako:

Metawiedza, w najogólniejszym sformułowaniu, oznacza wiedzę konkretnej osoby o stanie własnej wiedzy. Metawiedzę, podobnie jak wiedzę, traktujemy jako immanentną, aczkolwiek zmienną, właściwość mózgu konkretnej jednostki ludzkiej. W rozważaniach naszych abstrahujemy od ludzkiej wiedzy genetycznej i uważamy metawiedzę za rezultat procesów wytwarzania tej wiedzy w drodze pracy metapoznawczej i autorefleksji nad jakościowym stanem wiedzy niższego rzędu (wiedzy przedmiotowej). Taka autorefleksja jest wglądem z pewnego dystansu, jak gdyby z zewnątrz w stan wiedzy własnej przedmiotowej.

Powyższy wywód prowadzi nas wprost do powszechnie znanego modelu kompetecyjnego Noela Burcha (1970).  Odnosi się on do świadomości pracowników… a trener piłkarski jest także pracownikiem organizacji który realizuje powierzonem mu przez pracodwacę (klub sportowy) zadania. Tym zadaniami jest edukacja piłkarska (w Akademii) bądź osiąganie konkretnych wyników (seniorzy) bądź… kombinacja obu celów (rozwijanie młodych zawodników z uzykiwaniem określonych rezulatów).

Źródło: http://bc.ore.edu.pl/Content/972/JO_2_1.pdf

Źródło: http://bc.ore.edu.pl/Content/972/JO_2_1.pdf

Metawiedza pozwala nam na wybieranie odpowiednich źródeł wiedzy oraz szukania pomocy i wsparcia w ludziach, którzy mogą nam pomóc w swerze o której „wiemy, że nic nie wiemy”. W obecnym modelu funkcjonowania profesjonalych Akademii oraz sportu wysokokwalifikowanego, świadoma kompetencja Trenera jest wymogiem, by realizować proces treningowy na żądanym poziomie efektywności. Często okazuje się, że mimo posiadania Trenerów o wysokich umiejętnościach szkoleniowych i doświadczeniu boiskowym, proces ten jest nieefektywny, gdyż zdolności interpersonalne nie pozowalają im na korzystanie z wiedzy innych ludzi, w obszarach w których są oni niekompetentni (bądź nie są tego świadomii).
Metawiedza pozwala trenerowi na korzystanie z wiedzy innych… a jednym z tych źródeł są recenzowane badania naukowe. Evidence-based traning/practice (EVB-T, EVB_P, EVB) to podejście do treningu, w którym podejmuję decyzję o przeprowadzeniu danej „interwencji” treningowej w oparciu o teorie naukowe poparte badaniami (licznymi). Jako, że w naukach o sporcie mamy jeszcze wiele niewiadomych, a proces treningowy jest mulitdyscplinarny (psychologia, motoryka, taktyka itd.,) a i tak wyznacznikiem efektywności jest wynik (rozówj zawodnika, wynik pomiaru, itd). to celem EVB jest wsparcie trenera w procesie podejmowania decyzji. 

Przyklademi wykorzystania EVB w treningu piłki nożnej może być pojawienie się:
– systemów monitorowania danych kinematycznych i częstotliwości skurczów serca (GPS, HR)
– biobandingu w grupach młodzieżowych oraz monitorowania rozwoju biologicznego zawodników
– małych gier zadaniowych jako jednego ze środków kształtowania wydolności
– protokołów ograniczającyh ryzyku wystąpienia kontuzji (np. FIFA 11+)
– protokołów odnowy biologicznej, protokołów rozgrzewki.

Evidence Based Coaching (overlapping without copyright)

Źródło: https://precisionsportscience.com/what-is-evidence-based-training/

 

 

Dyskusja: